top of page
002_PS.jpg
OP-0.png

何文田 • 皓畋

HO MAN TIN • MANTIN HEIGHTS

位置 
客戶 
面積 
種類 
竣工日期 
備註 
 
(設計項目)

香港-何文田
--
930平方呎
住宅
2018
L071

bottom of page